စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ေပးပို႕ရေသာစစ္တမ္းလႊာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကိုရွာေဖြစီစစ္ျခင္း။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စစ္တမ္းဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႕မွေနျပီး သင့္ကုမၸဏီအတြက္ စစ္တမ္းလႊာစာရြက္မ်ားကိုထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းလႊာအကုန္လုံးမွာ ပို႕သူထံျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္တဲ့လိပ္စာႏွင့္စာအိတ္မ်ား အျပင္အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္တုံ႕ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ Digital လိပ္စာ/အင္တာနက္လင့္ခ္တစ္ခုပါ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းအကုန္လုံးဟာ စစ္တမ္းမ်ားကိုဖန္တီး ျပီး မထုတ္ေ၀ခင္ သုံးသပ္ရန္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ Examinare စစ္တမ္းကိရိယာထဲမွာပါျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ စာတိုက္မွ သို႔မဟုတ္ စာရြက္ အေမးအေျဖမွ ယေန႕ပဲ ေမးျမန္းလိုက္ပါ။

sales@examinare.com

စစ္တမ္းဒီဇိုင္းကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးပါ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္အတြက္ ဖန္တီးပါရေစ။

သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အေမးအေျဖပံုစံအေၾကာင္းအရာကို ျပဳလုပ္ေစခ်င္သလား သင္၏စစ္တမ္းကိရိယာတြင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ခ်င္သလား ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတိုက္စာေစာင္မ်ားဒီဇိုင္ဆြဲရာတြင္ ၾကာရွည္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရိွျပီး ေမးလ္မ်ားကို ဝက္ဘဆိုက္ေပၚတယ္ သို႔မဟုတ္ SMS အစရိွသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းေပးလို႔ရပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

တင္ျပျပီးေသာပစၥည္း၏ စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သိုေလွာင္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တင္သြင္းျပီးေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ စကန္ဖတ္ထားျပီး မဲမ်ားအားလံုးက နံပါတ္စဥ္အလို္က္ PDF ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းျပီးေၾကာင္းကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းထားေသာေန႔ရက္ကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေအာ္ပေရတာမ်ားက ေသခ်ာေသာမဲအျဖစ္မသတ္မွတ္မီ ရလဒ္မ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။အေမးေျဖထဲတြင္ျပဳလုပ္ထားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို သီးသန္႔တင္ျပပါသည္။

သင္၏ စာတိုက္စစ္တမ္းလႊာမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က လြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ယေန႔ပဲစတင္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

 

 

ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဒီေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါက သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုထည့္သြင္းပါ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းမွ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္လ်င္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပန္လည္လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

+46855926800

sales@examinare.com

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။ (ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ (သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

7+3= *

*